VAPZ afsluiten

Just another WordPress site

VAPZ aflsluiten? Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

Start nu met een Vrij aanvullend pensioen voor werknemers:

Een pensioenplan op maat. U kan het gedeelte tak 21 (kapitaalsgarantie) combineren met tak 23, u geniet van de solvabiliteit van Allianz en de resultaten van de beleggingsfondsen.
Een VAPZ aflsluiten aan 1% instapkosten via MySavings

VAPZ aflsluiten bij een sterke raadgever

Moet ik Belg én rijksinwoner zijn om een VAPZ aflsluiten fiscaal in te brengen?
Neen, dat hoeft niet. Ben je geen Belg, maar woon je in België en betaal je er belastingen, dan kan je een VAPZ onderschrijven. Opgelet, je moet wel een inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn. Die omvat alle 28 landen van de Europese Unie, alsook Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Een andere voorwaarde is dat je sociale bijdragen moet betalen als zelfstandige.

VAPZ aflsluitenAls u in het buitenland woont, de wettelijke pensioenleeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, vraagt u zich ongetwijfeld af waar u uw pensioenaanvraag moet indienen.

1. Uw Belgisch pensioen aanvragen vanuit het buitenland
De voorwaarden verschillen naargelang het land waar u woont.

1.1. Hoofdverblijfplaats in een EER-land (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland
Als u in een land van de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland woont, moet u uw aanvraag indienen bij de lokale socialezekerheidsinstantie. De website “Ons Europa” van de EU (link is external) biedt hierover een schat aan informatie.

1.2. Geen akkoord over sociale zekerheid tussen België en het land waar u woont
Als u in een land woont dat geen socialezekerheidsverdrag met België heeft gesloten, moet u uw aanvraag persoonlijk ondertekenen en per aangetekende post naar een van de volgende bevoegde organisaties in België sturen:

Voor werknemers en ambtenaren:

Op 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (NPO) en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (POD) gefuseerd tot de Federale Pensioendienst (FOD). Deze instelling heeft meerdere taken op pensioengebied. Met name het toekennen en betalen van pensioenen aan gepensioneerde werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Federale Overheidsdienst Pensioenen(link is external)
Bureau voor internationale verdragen
Zuidertoren
1060 Brussel

info@sfpd.fgov.be
Telefoon: In België: 1765 (gratis/tolvrij) – Vanuit het buitenland: +32 78 15 17 65 (betalend)

Voor zelfstandigen:

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (INASTI/RSVZ) onderzoekt de pensioenaanspraken van zelfstandigen. De pensioenen worden vervolgens uitbetaald door de federale pensioendienst.

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants(link is external)
Jean Jacobsplein
1000 Brussel

info@rsvz-inasti.fgov.be

Telefoon: 1765 (gratis/tolvrij) – Vanuit het buitenland: + 32 78 15 1765 (betalend)

Voor een gemengde loopbaan (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) en voor oorlogspensioenen (oorlogsveteranen en oorlogsinvaliden):

U moet uw aanvraag VAPZ aflsluiten indienen bij een van de twee hierboven vermelde organisaties (een aanvraag ingediend bij de ene organisatie is automatisch ook geldig voor de andere).

1.3. Sociale zekerheidsverdrag tussen België en het land waar u woont
Als België een socialezekerheidsovereenkomst (over pensioenen) heeft gesloten met het land waar u, de aanvrager van het pensioen, woonachtig bent, moet u uw aanvraag indienen bij de plaatselijke socialezekerheidsinstelling van het land waar u woonachtig bent.

1.4. Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
Dit is een speciale categorie van pensioengerechtigden die aan bijzondere regels onderworpen is. U kunt informatie vinden op de site van het agentschap www.fedris.be(link is external).

1.5. Sociale zekerheid overzee
De taken op het gebied van de sociale zekerheid in het buitenland zijn overgenomen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid(link is external)

ONSS/Overzeese Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

overseas@rsz.fgov.be
Telefoon: +32 2 509 90 99
https://www.overseassocialsecurity.be/

2. Betaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland
Sinds de fusie tussen de vzw en de POD worden de pensioenen van de werknemers, ambtenaren en zelfstandigen in het buitenland uitbetaald door de Federale Overheidsdienst Pensioenen

info.fr@sfpd.fgov.be
Telefoon: 1765 (gratis/tolvrij in België) of +32 78 15 17 65 (betalend, wanneer vanuit het buitenland)

Alle soorten Belgische pensioenen kunnen overal ter wereld worden uitbetaald aan Belgen, EU-onderdanen en onderdanen van landen die een socialezekerheidsovereenkomst met België hebben gesloten. Mijnwerkerspensioenen kunnen overal ter wereld worden uitbetaald (afhankelijk van bepaalde beperkingen).

Enkele belangrijke opmerkingen:

Ongeacht de door u gekozen wijze van uitbetaling, ontvangt u een formulier “Verklaring van leven” dat u door uw gemeente moet laten invullen en dat u zo spoedig mogelijk aan ons moet terugsturen. Zo wordt onderbreking van de betaling voorkomen.

In geval van overlijden wordt het overlevingspensioen niet automatisch aan de overlevende echtgenoot toegekend. Hij of zij zal een aanvraag moeten indienen

3. Problemen en klachten bij VAPZ aflsluiten
Problemen met de betaling
Bij problemen met de betaling (bijvoorbeeld te late betaling of verlies of diefstal van cheques) kunt u als rechthebbende op het pensioen contact opnemen met de federale pensioendienst.

 

 


Nieuws voor zeflstandigen

Sociale bijdragen zijn nog een andere betaling: als zelfstandige wordt u geacht die elk kwartaal te betalen. In dit artikel vertellen we je er alles over: waarom ze eigenlijk nuttig zijn voor zelfstandigen, waarom je precies het juiste bedrag op het juiste moment moet betalen en hoe je dat allemaal snel en gemakkelijk doet.

Begin bij het begin: waarom betaalt u sociale bijdragen 😱?
U betaalt elk kwartaal sociale bijdragen om financiële steun te krijgen op belangrijke momenten in uw privéleven. Met andere woorden: uw sociale bijdragen garanderen uw sociale bescherming, wat zich vertaalt in: bv. kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Let wel, u moet nog steeds aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Uw sociaal verzekeringsfonds kan ook tussenkomen als u voor een gehandicapt kind zorgt of een naaste bijstaat aan het einde van zijn leven. Bent u failliet of moet u stoppen met werken? Dankzij een specifiek recht dat in België bestaat, kunt u tot twaalf maanden lang een vaste vergoeding krijgen. Bovendien investeert u in uw pensioen via elke sociale bijdrage die u betaalt.

Kortom, de sociale bijdragen verzekeren uw sociale rechten. Toch kunt u overwegen om uw dekking uit te breiden met bv. een gewaarborgd aanvullend inkomen of een gratis aanvullend pensioen. Deze oplossingen zijn interessant vanuit fiscaal oogpunt. Ze kunnen uw financiële situatie versterken in moeilijke tijden.

Een veel Gegoogeld woord is VAPZ aflsluiten? Maar ook Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen 💵 ?
De berekening van uw sociale bijdragen is gebaseerd op wat u verdient.

Als algemene regel geldt dat de sociale bijdragen 20,5% bedragen van uw inkomsten tussen 0 € en 60.638,46 € aan jaarlijkse inkomsten. Tussen 60.638,46 euro en 89.361,89 euro bedragen de sociale bijdragen 14,16% van uw inkomsten. Daarboven bent u het maximum aan sociale bijdragen verschuldigd, namelijk 4.291,57 euro.

Als starter is het moeilijk om uw jaarlijkse inkomsten te schatten. De eerste drie jaar mogen freelancers minimale voorlopige sociale bijdragen betalen. In 2019 bedragen die 748,83 euro, berekend op een jaarinkomen van 14.042,57 euro. Als u meer verdient, moet u uw socialeverzekeringsfonds om regularisatie vragen en ervoor zorgen dat u het juiste deel van uw inkomsten aan sociale bijdragen betaalt.

De fiscus zal uw socialezekerheidsfonds namelijk uw werkelijke inkomsten meedelen. Op basis van die berekening zal het socialeverzekeringsfonds u vragen om extra te betalen of een deel van wat u betaalde terug te betalen, als uw betalingen niet overeenstemden met de vereiste drempel.

Die berekening vindt twee tot drie jaar later plaats. U kunt dan voor een (mogelijk onaangename) verrassing komen te staan. Het beste is om in real time te controleren of u het juiste bedrag betaalt. Dat kan binnen Accountable: ga naar het scherm belastingen, onderdeel sociale bijdragen. Na het beantwoorden van een paar vragen, ziet u het bedrag dat u nu zou moeten betalen, op basis van uw werkelijke inkomsten. Concreet:

2016: Je begint te werken als zelfstandige en betaalt minstens het vereiste minimum.

2019: U betaalt nu een voorlopige bijdrage op basis van uw inkomsten in 2016.

2021: De fiscus geeft uw inkomen van 2019 door aan het socialeverzekeringsfonds. Die berekent uw definitieve bijdrage voor 2019. Als die hoger is dan de voorlopige bijdrage die u al betaalde, moet u een regularisatie betalen. Als u meer hebt bijgedragen dan nodig, krijgt u het verschil terugbetaald.

Zelfs als u niet het type bent om rekeningen op tijd te betalen, zorg er dan voor dat u ten minste uw sociale bijdragen op tijd betaalt. Als u dat niet doet, zullen uw bijdragen blijven stijgen:

– +3% op het einde van elk trimester als u uw sociale bijdragen niet op tijd betaalt (op het einde van het trimester)

– +7% op alle onbetaalde bedragen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u niet al uw sociale bijdragen hebt betaald.

Het kan snel oplopen, wees voorzichtig!

In het leven draait alles om timing en dat geldt ook voor sociale bijdragen ⏳
– Alleen de jaren waarin je twee kwartalen of meer gewerkt hebt, tellen mee voor je pensioen.

– Als je je drie dagen voor het einde van het kwartaal inschrijft, betaal je nog steeds sociale bijdragen voor dat hele kwartaal.

Onze conclusie? Hou de kalender in de gaten om te weten wanneer je je moet inschrijven en wanneer je je sociale bijdragen moet betalen.

U bent …
… een zelfstandige in bijberoep
Tijdens de eerste jaren van uw activiteit betaalt u een voorlopig minimum van 82,84 euro per kwartaal, berekend op een jaarinkomen van 1.553,58 euro. Als je meer verdient, moet je een regularisatie aanvragen. Verdien je minder, dan kan je een vrijstelling vragen.

Als zelfstandige in bijberoep betaal je 20,5% van je inkomsten voor de betaling van je sociale bijdragen. Je behoudt alle sociale rechten die je als werknemer hebt. Uw bijdrage is eigenlijk een “solidariteitsbijdrage” ten voordele van alle zelfstandigen.
Toch krijgt u bepaalde uitkeringen als uw inkomen als zelfstandige in bijberoep hoger is dan 14.042,57 euro. Als u moeder wordt, hebt u recht op 105 “dienstencheques”.

Als u minder dan 45 jaar als werknemer hebt gewerkt, krijgt u een pensioenaanvulling dankzij uw bijdragen als zelfstandige in bijberoep.

… een student
Als student en zelfstandige moet u ook sociale bijdragen betalen. Die worden wel verminderd, terwijl je toch je sociale rechten behoudt.

Is je jaarinkomen lager dan 7.021,29 euro? Als student en zelfstandige betaal je geen sociale bijdragen.
Ligt je jaarinkomen tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro? Dan betaalt u sociale bijdragen ten belope van 20,5% van uw inkomsten boven 7.021,29 euro en onder 14.042,57 euro.
Is uw jaarinkomen hoger dan €14.042,57? Welkom in het echte leven. U moet sociale bijdragen betalen ten belope van 20,5% van uw volledige inkomsten. Hetzelfde als elke zelfstandige

Kortom wil je een VAPZ aflsluiten informeer dan via onze partner.